บจธ.ลงพื้นที่ชี้แจงสมาชิก วสช.เครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ จังหวัดสตูล ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของ บจธ. ให้กับ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรจังหวัดสตูล (เครือข่ายเกษตรช่วยชาติ) จำนวน 30 ราย ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือมายัง บจธ. ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหพันธ์เกษตรฯ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯเพื่อสำรวจแปลงที่ดินในเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ เนื้อที่ 165-0-60.9ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลสภาพพื้นที่ ตลอดจนความพร้อมของแปลงที่ดินเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป