บจธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วสช.กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงฯ เชียงใหม่ และจัดการประชุมร่วมกับท้องถิ่นติดตามและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่โครงการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บจธ. ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมจัดการประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. เพื่อดำเนินการสนับสนุนบ่อบาดาลและการสนับสนุนขยายเขตไฟกิ่งส่องสว่างในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของทต.แม่สอย และ ทต.สบเตี๊ยะ เนื่องจากเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว โดยมีนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายประเสริฐศักดิ์ บุตรสา ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้แทนนายอำเภอจอมทอง นางสาวพิศมัย ธรรมใจ ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ นายปั๋น อมรรัตนโยธิน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายพงศ์ศักดิ์ ด้วงอ่วม ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบเตี๊ยะ นายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาการชุมชน ร่วมหารือร่วมกันโดยทุกหน่วยงานยินดีให้ความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินการเพื่อตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการบูรณาการมิติใหม่ผ่านการมอบหมายสั่งการโดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ จากการตรววจเยี่ยมพื้นที่ผ่านระบบ conference ร่วมกับหน่วยงานจังหวัด 8 จังหวัดนำร่อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการและจะรายงานผลสัมฤทธิ์ หรือข้อติดขัดต่างๆ ให้รองนายกรัฐมนตรีฯ ทราบ เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพในที่ดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่ง บจธ. ในฐานหน่วยประสานงานกลางขอขอบพระคุณทุกๆ หน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการ ในครั้งนี้