บจธ. ลงพื้นที่สำรวจแปลงการทำประโยชน์ วสช.ไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ยกระดับการพัฒนาพื้นที่สู่ปีที่3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน เพื่อสำรวจแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพี่น้องเกษตรกร หลังจากได้รับการสนับสนุนที่ดินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)ในรูปแบบสัญญาเช่า ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์กว่า 90% พี่น้องสมาชิกเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวออกจำหน่ายทั้งภายในชุมชนเองและนอกสถานที่จากพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ ส่งผลให้เศรษฐกิจครัวเรือนในพื้นที่ยกระดับเพิ่มมากขึ้น สมาชิกในชุมชนมีความสุขมากขึ้น โดยเทียบจาก 3 ปีก่อนที่จากเดิมเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้นับผลดระทบจากโครงการของรัฐเช่นการทวงคืนผืนป่า การก่อสร้างรถไฟรางคู่ และการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นต้น ทำให้บางคนต้องเป็นผู้เร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แต่ปัจจุบันครอบครัวของเกษตรกรเหล่านี้มีที่อยู่ที่มั่นคง มีอาชีพทั้งรับจ้างภายนอกและขายพืชผักสวนครัวของตนเองภายในแปลง ลูกหลานได้กลับมาเรียนหนังสือ จึงทำให้เห็นได้ว่า การบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง