บจธ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินบ้านแพะใต้ ลำพูน วางแนวทางพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่และลำพูน ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินและแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินที่มีการร้องเรียนเรื่องความทับซ้อน ต่อมาปี 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินได้รับงบประมาณมาดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชนดังกล่าว และเริ่มต้นสำรวจพื้นที่และศึกษาลักษณะทั่วไปของชุมชน พร้อมทั้งจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินโครงการฯ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ แก่ตัวแทนสมาชิกชุมชน โดยมีการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จนสามารถจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่ในปี 2559 ทั้ง 5 แห่งสำเร็จ และมีการพิจารณาตกลงให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินนับแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ข้อตกลงสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
ต่อมาคณะกรรมการ บจธ. มีมติขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้ บจธ. ออกแบบวิธีการและรายละเอียดทั้ง 5 พื้นที่ว่าจะเป็นการเช่า หรือเช่าซื้อ
ล่าสุด นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมาชิก การใช้ที่ดิน ทำผังแปลงที่ดินระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2564 โดยเริ่มจากสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ต. น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน รวม 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านไร่ดง และชุมชนบ้านแม่อาว และต่อด้วยสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด ต.หนองล่อง อ. เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ซึ่งมีสมาชิก 67 ราย เนื้อที่ 140 – 3-59.2 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนลำไย
สำหรับโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ต. น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน รวม 2 พื้นที่ คือชุมชนบ้านไร่ดง และชุมชนบ้านแม่อาว
2. สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด ต.หนองล่อง อ. เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
3. สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด ต.หนองปลาสะวาย อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน
4. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่