บจธ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงใหญ่ 416 ไร่เศษ ที่วิสาหกิจฯ โยนกนคร

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร จ.เชียงราย สมาชิก 105 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ 416 ไร่เศษ ในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. เพื่อจัดเก็บข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรเป็นรายแปลง การพัฒนาสาธารณูปโภค และประชุมหารือความคืบหน้าในการจัดโครงการประชุมบูรณาการกับหน่วยงานพื้นที่เชียงราย 3 วิสาหกิจชุมชน (เชียงรายโมเดล) ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม ฯ พร้อมทั้งใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดกล้องบันทึ่กภาพจากมุมสูง เพื่อให้เห็นสภาพที่ดินล่าสุดอีกด้วย