บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อสำรวจและ
สอบถามข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎ์ธานี
เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
และลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางดำเนินการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ บจธ. ต่อไปในอนาคต