บจธ. ลงพื้นที่ ไร่ดง ป่าซาง ลำพูน-เชียงใหม่ ขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน สู่ความยั่งยืน

24 ตุลาคม 2564 หลังจากคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีมติให้ขยายเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่สมาชิกโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนในพื้นที่ จ .ลำพูน และจ.เชียงใหม่ ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน 2 ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิก การใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมบันทึกภาพมุมสูง เพื่อใช้ประกอบการทำผังแปลงที่ดิน โดยเริ่มพื้นที่แรกที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด 2 ชุมชนคือชุมชนบ้านไร่ดงและบ้านแม่อาว ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และจะเดินทางไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่เหลือต่อไป

บจธ. ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนอยู่ภายใต้สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด ต.หนองปลา สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด (ชุมชนบ้านไร่ดงและบ้านแม่อาว) บ้านไร่ดง ต.น้ำดิบอ.ป่าซาง จ.ลำพูน สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน จำกัด (บ้านโป่ง) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน เนื้อที่ 741 ไร่เศษ ซึ่ง บจธ. ได้ใช้งบประมาณ 157.8 ล้านบาทเศษในการจัดซื้อที่ดินระหว่างปี 2559 – 2562 เพื่อแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2540