บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา เขตหนองจอก

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย ที่ปรึกษาบจธ. รอง.ผอ.บจธ.
ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ เพื่อสำรวจพื้นที่ และ
พูดคุยกับผู้นำชุมชน/เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการและกระบวนการดำเนินงานโครงการต้นแบบการบริหาร
จัดการที่ดินแบบครบวงจร

    

ประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบการบริหารจัดการ
ที่ดินแบบครบวงจร รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือภายในชุมชน

    

   

   

   

เดินสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินลักษณะของพื้นที่ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาชุมชน