บจธ. – สสช. ร่วมลงนาม MOU ร่วมมือกันในการบูรณาการข้อมูลด้านที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อร่วมมือกันในการบูรณาการข้อมูลด้านที่ดิน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ
3. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
4. เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

ทั้งนี้ การร่วมมือกันเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน โดยการกระจายการถือครองที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ จากการจำนอง ขายฝาก บังคับคดี
และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถดำรงชีพมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี