บจธ. ส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์และเรียนรู้การสำรวจข้อมูลครั้งใหญ่ ของ สสช. ที่เตรียมจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกลางและที่ดินชุดใหม่ บูรณาการกับหลายหน่วยงาน

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาขน) มอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมสังเกตการณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรระดับชุมชน /หมู่บ้าน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้ทำความตกลงความร่วมมือกับ บจธ. ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลฐานประชากร และข้อมูลด้านการใข้พื้นที่ทำการเกษตร

โดยนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวในการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการสำรวจข้อมูลด้วย เว็บ แอพพลิเคชั่น ว่า บันทึกข้อมูล ที่ สสช.จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้ บจธ. เคยนำฐานข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลประกอบภารกิจมาแล้ว และ สสช. จะเปิดให้ บจธ. เข้าถึงข้อมูลชุดใหม่ต่อไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สสช. ได้นำฐานข้อมูลเกษตรกลาง หรือ Farmer one ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฐานเดียว

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานยังลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยการใช้เว็บ แอพพลิเคชั่น และการบันทึกในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ใน ต. สามตุ่ม อ. เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา อีกด้วย

สำหรับโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศไทยซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด้วยรูปแบบใหม่ โดยจะมีการสำรวจการทำการเกษตร ผู้ถือครองทำการเกษตร เนื้อที่เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ร้านรับซื้อสินค้าเกษตร และตลาดสินค้าเกษตร