บจธ. หนุนสมาชิกวิสาหกิจฯ ดงหลวง เชียงใหม่ ค้นหาอัตลักษณ์ในพื้นที่

      ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ เพื่อร่่วมประชุมวางแผนการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และค้นหาอัตลักษณ์ของพื้นที่ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจ 16 ครัวเรือน ซึ่งใช้ประโยชน์ที่ดินเนื้อที่ 53 ไร่เศษและติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินรายแปลงเพื่อพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ที่ทำสัญญาเช่ากับ บจธ. ต่อไป
      โดยสมาชิกวิสาหกิจฯ ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มีข้าวเป็นพืชหลัก และที่เป็นเอกลักษณ์คือการทำนาปี ปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง และข้าวหอมมะลิที่ใช้วิธีปลูกแบบดั้งเดิมคือเพาะกล้า และปักดำ ผลผลิตบางส่วนมีจำหน่ายผ่่านไปรษณีย์ไทยแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปเป็นปลาดุกร้าและปลานิลแดดเดียว อีกด้วย