บจธ. หารือสร้างความโปร่งใสร่วม 16 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของ บจธ.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมผู้ปฏิบัติงาน บจธ. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทน 16 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์เข้าเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ บจธ. เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ บจธ.ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเป็นทิศทางเดียวกัน ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก