บจธ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการที่ดินทำกินตามภารกิจของ บจธ. ในพื้นที่ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร บจธ. และเจ้าหน้าที่ นำโดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกำกับของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้ประสานการดำเนินการภารกิจของ บจธ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการที่ดินทำกินตามภารกิจของ บจธ. ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่พร้อมเข้ารับการช่วยเหลือในพื้นที่ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ศาลาการเปรียญวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์ โดยได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง พัฒนาอาชีพให้เกษตรกร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี