บจธ. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พื้นที่ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร บจธ. และเจ้าหน้าที่ นำโดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกำกับของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้ประสานการดำเนินการภารกิจของ บจธ. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พื้นที่ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามภารกิจของ บจธ. โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ปรับสภาพแปลงให้เหมาะสมแก่การเพราะปลูกเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี