บจธ. เข้าร่วมพิธีและร่วมประชาสัมพันธ์ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย “ประชารัฐร่วมใจ 2” ณ บ้านบือราเป๊ะ

img_2756

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางเปรมจิตร สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือราเป๊ะ) โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือราเป๊ะ) เกิดขึ้นจาก “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี” เพื่อก่อสร้างบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบภัย ที่ได้รับภัยพิบัติเหตุคลื่นซัดชายฝั่งและน้ำทะเลยกตัวสูงเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านบาเฆะ หมู่ที่1 และหมู่ที่2 และบ้านปูลงวังยาเงาะ หมู่ที่13 ตำบลโคกเคียน อำเภอนาราธิวาส จังหวัดนาราธิวาส จำนวน 50 หลัง ก่อสร้างในพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 2 แปลง คือแปลงที่ 1 บ้านบาเฆะ จำนวน 22 หลัง (ได้มีพิธีส่งมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559) และแปลงที่ 2 บ้านบื่อราเป๊ะ จำนวน 28 หลัง โดยชุดก่อสร้างจากทหารช่าง กรม ร.3 พล.นย. ตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาส และที่ทำการปกครองจังหวัดนาราธิวาส

ทั้งนี้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ “โครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร” ใน 8 พื้นที่นำร่อง สำหรับการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส บจธ. มีแผนดำเนินการซื้อที่ดินในพื้นที่ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการไม่มีที่ดินทำกิน