บจธ. เดินหน้าช่วยเหลือ วสช.เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง มิ.ย.นี้ ทำกินได้

รอง.ผอ.บจธ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (ภาคเช้า) จำนวน 16 ครอบครัว ที่ได้ยื่นขอความช่วยเหลือมายัง บจธ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่แล้ว คาดว่าจะได้ที่ดินให้เกษตรทำกินภายใน มิถุนายน 2563 นี้ โดยชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการที่ดินร่วมกันในรูปแบบโฉนดรวม แปลงรวม

โครงการนี้จะนำไปสู่การช่วยเหลือให้เกษตรกร ชุมชน ให้มีเศรษกิจฐานรากเขมแข็ง โดย บจธ. และ ม.แม่โจ้ ร่วมให้เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ-จัดการที่ดินเพื่อการเกษตร และถ่ายทอด นวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่และศาสตร์พระราชา ส่งเสริมให้เกษตรกรไทย ที่พึ่งตนเองได้ อย่างมั่นคง ยั่งยืน