บจธ. เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่ วสช.เกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มอบหมาย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับพื้นที่ขุดบ่อและนำดินมาปรับถมถนนในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พื้นที่ 416 ไร่ สมาชิก 105 ครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกฯ ได้สัญจร ขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์พื้นที่ขุดดินมาถมถนนในพื้นที่ให้ได้ระดับ โดยในวันเดียวกันสมาชิก วสช.ฯ มีกำหนดชำระค่าเช่าซื้อที่ดิน บจธ. เป็นงวดแรก และสมาชิกรับเล่มระเบียบวิสาหกิจชุมชนประจำแปลง เล่มสมุดประจำตัวเช่าซื้อ เพื่อบันทึกชำระค่าเช่าซื้อตลอดสัญญา