บจธ. เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พล.อ. สัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติพื้นที่ นายเสถียร ทองสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พื้นที่77 ไร่เศษ สมาชิก 30 ครัวเรือน พร้อมมอบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ปัจจุบันมีน้ำผึ้งที่กลุ่มฯ สามารถผลิตได้มีคุณภาพ และผักผลไม้อินทรีย์ที่ให้ผลผลิตมาจำหน่ายหลากหลายชนิด โดยคณะผู้บริหารพร้อมผู้เชี่ยวชาญได้ลงสำรวจการใช้ประโยชน์ในแต่ละแปลง และร่วมวางแนวทางในการยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัยไปจนถึงเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบได้ในอนาคต