บจธ. เดินหน้า บูรณาการร่วมสภาเกษตรอีสาน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในพื้นที่ให้มีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน ต่อสู้วิกฤติ โควิด-19 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร บจธ. นำโดยนายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบ นายหมุน  แซ่จัง  ประธานสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ บจธ. เพื่อร่วมบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตามนโยบายของ พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ โดยให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและ ความยากจน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และสั่งการให้ บจธ. เร่งกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจํานอง การขายฝาก และ การถูกบังคับคดี ให้ได้ที่ดินกลับคืนมา จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลําเนาและไม่มีที่ดินทํากิน บจธ. ต้องให้ความช่วยเหลือ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสภาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร บจธ. นำโดยนายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายปรีชา  นุยืนรัมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายบูรณเกียรติ  เห้งาเกษ รองประธานสภาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายบุญใจ  บุญมาก หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ บจธ.  และร่วมเตรียมความพร้อมในการบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในพื้นที่ให้มีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน ต่อสู้วิกฤติ โควิด-19