!! บจธ. เดินหน้า สร้างภาคียุทธศาสตร์ ราชภัฎเชียงรายและ พอช. ภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก วสช.พื้นที่เชียงราย !!

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และ ผศ . ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บจธ. และ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ. เชียงราย เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพขีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจขุมชน 3 แห่ง ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ บจธ. จัดซื้อที่ดินให้สมาชิกเช่าและเช่าซื้อ ได้แก่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร รวมเนื้อที่ประมาณ 568 ไร่เศษ สมาชิก 225 ครัวเรือน
ในวันเดียวกัน นายกมล ปุยยะรุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโค กับ นายจรัส บำรุงแตว้น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์และสมาชิก ในการประชุมประจำเดือนของกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ที่ใช้รูปแบบโครงการบ้านมั่นคง สนับสนุนคนยากจน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ให้มีความมั่นคง ในขีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในที่ดินที่ บจธ. จัดซื้อ