บจธ. เปิดศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

การเริ่มต้นของ ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ก้าวแรกของศูนย์ฯ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรและสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินในโครงการสำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่ จากแบบสำรวจซึ่งศูนย์ฯ เป็นผู้ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนำร่องในการคิดค้นวิธีจัดเก็บข้อมูลและออกแบบการประมวลผลเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ หลังจากนี้ไปศูนย์ฯ มีเป้าหมายจะขยายขนาดการดำเนินการสู่ข้อมูลระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานภายนอกที่สำคัญ เช่น กรมที่ดิน กรมการปกครอง สำนงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น และกลายเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและการใช้ประโยชน์ในที่ดินในประเทศไทย อย่างครบวงจร มุ่งคิดค้น และพัฒนาระบบโมบายแอฟพลิเคชั่นที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง การแสดงผลผ่านแผนที่ GIS และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการข้อมูลได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลที่แม่นยำ ทันสมัยอยู่เสมอ

เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและการใช้ประโยชน์ในที่ดินในประเทศไทย อย่างครบวงจร บจธ. จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และจะดำเนินการเปิด ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดินใน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9 เวลา 9.30 น.