บจธ. เร่งต่อยอดอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรงให้สมาชิกโครงการนำร่องธนาคารที่ดินชุมชนไร่ดง และแม่อาว อ.ป่าซาง จ. ลำพูน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพ ที่ บจธ. ได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ พร้อมหารือการดำเนินการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรงให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
สำหรับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชนที่ บจธ. จัดซื้อที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างประชาชนกับเอกชนและรัฐ ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ลำพูน และเชียงใหม่ โดยสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ประกอบด้วย 2 ชุมชนคือชุมชนบ้านไร่ดงและชุมชนบ้านแม่อาว รวมเนื้อที่กว่า 188 ไร่ สมาชิก 2 ขุมชนรวม 251 ครัวเรือน