บจธ. เร่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง 4 ด้าน ที่ปากฉลุย สุราษฎร์ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาขีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดประชุมหาแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาสมาขิก ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา และด้านการแสวงหาความร่วมมือและการจัดการทุน โดยให้แนวทางการพัฒนาแปลงของสมาชิกและการรวมพลังพัฒนากลุ่ม ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ กพช. ยังได้ประสานผู้แทนของสมาคมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในอำเภอท่าฉางเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นที่อีกด้วย