บจธ. เร่งพิจารณารูปแบบพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน

วันที่ 23 กันยายน 2564 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน จัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวาระพิจารณาเร่งด่วนคือ รูปแบบการผ่อนชำระค่าที่ดินของโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่ 5 ชุมชน ที่เครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ มีการเคลื่อนไหว เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยด่วน ทั้งยี้คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ บจธ. หาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการ บจธ. พิจาณาในครั้งต่อไป