บจธ. เร่งพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสาธารณูโภคพื้นฐาน ยกระดับศักยภาพที่ดิน ให้สมาชิกโครงการฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บจธ. ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 ระเบียบวาระ พิจารณาแนวทางการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือโครงการฯ ในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาที่ดินด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมี พลเอกสัมพันธ์  ธัญญพืช เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน บจธ. เข้าร่วมประชุม