บจธ. เร่งสรุปผลการจัดทำร่างกฎหมาย องค์กรใหม่ คาด เสนอ ครม. พ.ค. นี้

เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2564 บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเบญรังสฤษฏ์ ททบ5  ผ่านการประชุม E-meeting โดยมีวาระในการสรุปข้อคิดเห็นและประเด็นต่างๆจากภาคส่วนประชาชนและภาครัฐ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการ บจธ. เพื่อเสนอต่อ คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ คทช. ตามกระบวนการร่างกฎหมายให้ทันในปีนี้ต่อไป