บจธ. โมเดลบริหารจัดการที่ดิน กับความคุ้มค่าหลายมิติ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร

ตราบใดที่ ปัญหาที่ดินทำกินยังมีอยู่ บจธ. ก็จะพยายามทำทุกแนวทางทีจะให้หน่วยงานนี้ดำเนินภารกิจต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติที่ต้องใช้เวลาและขั้นตอนการพิจารณาอีกหลายขั้นก็ตาม
ผลการดำเนินงานคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถือว่าคุ้มค่าในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความเข้มแข็งของชุมชน และการจัดการตนเอง การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร และผู้ยากจนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน