บจธ. ได้จัดการอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามข้อบังคับของ บจธ. ว่าด้วยการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามข้อบังคับของ บจธ. ว่าด้วยการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ในหัวข้อ “วิธีการและแนวทางการตรวจสอบและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และการวิเคราะห์คำขอสินเชื่อ

อบรม22-04-59-1

โดย บจธ. ได้เร่งดำเนินการจัดทำข้อบังคับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 นำเสนอต่อคณะกรรมการ บจธ. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 และที่ประชุมีมติเห็นชอบ โดยประธานกรรมการ บจธ. ได้ลงนามในข้อบังคับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และข้อบังคับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559

ผอ.บจธ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้สินเชื่อตามข้อบังคับดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ และการวิเคราะห์คำขอนเชื่อ เป็นสาระหลักสำคัญในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. เกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และการวิเคราะห์คำขอสินเชื่อ

อบรม22-04-59-2

โดยเรียนเชิญคุณจักรพันธ์ ม่วงแก้ว ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากรในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ บจธ. ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบนโยบายให้ บจธ.

อบรม22-04-59-3