บจธ.ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับเกษตรกร และผู้ยากจน ที่เข้าร่วมโครงการ จากทั่วประเทศ กว่า ๒๓๐ คน 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ บจธ.ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับเกษตรกร และผู้ยากจน ที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ. จากทั่วประเทศ กว่า ๒๓๐ คน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดิน ในโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และสร้างเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกโครงการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับ บจธ. และวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ จากสำนักงานตำรวตแห่งชาติ และวิทยาการจากศูนย์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดินและป่า ตามศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองในอนาคต