บจธ. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมภิบาล โดยภายในกิจกรรมได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งมีการปฏิบัติและพัฒนาการสร้างค่านิยมองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้ยึดหลักการปฏิบัติงานตามประกาศ รวมทั้งจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจนิยาม ความหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรม ที่เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร และเป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2559 - 2564 ) ที่ขยายไปถึงปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิถีใหม่หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คือนอกจากจะเป็น New Normal แล้ว ผู้คนในสังคมยังต้องเป็น New Moral ด้วย ผ่านหลักคิดสำคัญคือ เกรงใจ น้ำใจ และไคร่ครวญเพื่อส่วนรวม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ มากกว่าแค่ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร หรือส่วนตัว พร้อมทั้งมอบคู่มือสำหรับขับเคลื่อนคุณธรรมแก่ บจธ. และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นดัชนีชี้วัดคุณธรรมความสุขหรือ Happy Moral Index - HMI แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เพื่อตอบแบบสอบถาม ทบทวนคุณธรรม ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานอย่างมีความสุข และเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย

เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม  img-210507105044

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล img-210507105102