บริหารจัดการที่ดินแบบจรูญ เผื่อนวงษ์ ที่แม่สอด

          นอกจากการบริหารกลุ่มวิสาหกิจที่มีสมาชิก 43 ครัวเรือนที่มีความหลากหลายด้านการนับถือศาสนาให้เข้มแข็งแล้ว ในฐานะประธานกลุ่ม ยังต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ไร่เศษให้คุ้มค่า เป็นตัวอย่างให้สมาชิกได้เห็นความมุ่งมั่นอีกด้วย
       ” ผมอยากทำตรงนี้ให้มันสวย แบบโคกหนองนาประยุกต์ ขุดคลองใส้ไก่ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นให้หลากหลาย แบบพออยู่พอกิน “
       นั่นคือความฝัน ความตั้งใจของ จรูญ เผื่อนวงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่บอกกับเราเมื่อ 2 ปีก่อน
        แปลงที่ดิน 1 ไร่เูศษ ของจรูญ อยู่ติดกับพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่ม เขาเลยออกแบบปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจให้เป็นอุโมงค์ทางเดินเชื่อมกับแปลงที่ดินของเขา มีสะพานข้ามคลองใส้ไก่ไปถึงบริเวณที่ดินที่เหมือนเกาะขนาดเล็กในแปลง
        จรูญ บอกว่าเขาต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งพักพิง อาศัยอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในบั้นปลายขีวิตและส่งต่อให้ลูกหลานได้มีที่ดินทำกิน มีความมั่นคงในระยะยาว
        “ที่ดินมีแต่ตะหายากขึ้น แพงขึ้นทุกวัน เราทำมาค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เป็นคนจนเมืองในแม่สอด ไม่มีทางจะมีรายได้เป็นก้อนไปซื้อที่ดินไร่ละหลายล้านได้แน่ๆ “
       “ขอขอบคุณสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ทำให้พวกเราได้มีวันนี้มีความมั่นคงและยั่งยืนกับสมบัติอันล้ำค่าที่ บจธ,ได้มอบที่ดินทำกินให้กับพวกเรา 43 ครัวเรือน”
        จรูญยังตั้งใจจะให้สมาชิกในกลุ่มทั้ง 43 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในที่ดิน 58 ไร่เศษ ที่ทำสัญญาเช่าซื้อระยะยาว 30 ปี กับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ทำเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอแม่สอดอีกด้วย และขณะนี้เริ่มเป็นจริงแล้วเช่นกัน
        ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด  เพิ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ชุมชนดีเด่นที่มีผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเข้ารับรางวัลเมื้อวันที่ 14 กันยายน 2566  อีกด้วย