บอร์ดใหม่ บจธ. นัดประชุมวาระแรก มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐช่วยเหลือเกษตรกรทุกจังหวัด

 

คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ชุดใหม่) หลังจากที่ ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 5 พ.ค.63  เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะกำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ
2. นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
3. นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายประยงค์ ดอกลำใย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดประชุมวาระแรก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยหนึ่งวาระที่สำคัญคือการรับนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มาเร่งดำเนินการ คือ 1.การช่วยเหลือเกษตรกรขอให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยให้จังหวัดบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากฐานราก และสร้างความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร 2.ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีรายได้ เห็นควรให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาดังกล่าว ให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอ และ 3.การดำเนินงานของ บจธ.เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้งบประมาณไม่มากแต่เกิดผลดีต่อประเทศ ในระยะยาว เพราะเป็นการทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยเริ่มจากความมั่นคงในการมีที่ดินทำกิน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง