บอร์ด บจธ. ชื่นชมผลการประเมินองค์กรปี64 ของ บจธ. พร้อมปรับปรุงระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่และเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งฯ

วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 10/2564 ผ่านการประชุม Video conference Zoom โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณา
ดังนี้
– รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– ระเบียบ บจธ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559
– กรอบวงเงินงบประมาณด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนการตรวจสอบภายในและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ผู้บริหาร บจธ. ยังนำเสนอความคืบหน้าการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ….  รวมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ