บอร์ด บจธ. ประชุมพิจารณา การทบทวนระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบของ บจธ. ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา การทบทวนระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบของ บจธ. ประจำปี 2565 รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 และรายงานผลการตรวจสอบโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ตอบโจทย์การบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน