บอร์ด บจธ. พร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน และควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 6/2564

ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม   นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วย กรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมจากห้องประชุมร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยที่ประชุมรับทราบรายงานคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ….. ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ที่ร่วมกันพิจารณาอย่างกว้างขวางพร้อมข้อสังเกตเพิ่มเติม ก่อนมีมติเห็นควรให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือ คทช.

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยังรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการตามภารกิจของ บจะ. ได้แก่

โครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร 12 พื้นที่

โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน  โครงการพัฒนาระบบการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน และความคืบหน้าการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการตามภารกิจของ บจธ.

โดยเฉพาะโครงการนำร่องธนาคารที่ดินฯ ที่มีการนำเสนอหลักคิด ความเป็นมาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมแก่่สมาชิกในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ได้แก่สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัด (ชุมชนบ้านไร่ดง และชุมชนบ้านแม่อาว ) , สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด  ซึ่งทั้ง 4 แห่งอยู่ จ.ลำพูน  และ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด จ.เชียงใหม่