บอร์ด บจธ. พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจ และภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 11/2564 ผ่านการประชุม Video conference Zoom โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณา
ดังนี้
– แก้ไขระเบียบ บจธ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557
– แก้ไขระเบียบ บจธ. ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
– มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจ และภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ ผู้บริหาร บจธ. ยังนำเสนอความคืบหน้าการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. รับทราบ ข้อเรียกร้องของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการกำหนดรูปแบบการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ดิน ของโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน  รวมทั้งรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ