บอร์ด บจธ. พิจารณาระเบียบวาระสำคัญ

วันนี้ ( 27 กันยายน 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม
โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาดังนี้
1.กรอบวงเงินการปรับเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2567
2.ร่างระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….
3.แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4.คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5.แผนปฏิบัติการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
6.ความสำเร็จของการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
7.รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8.รายงานประจำปี 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)