บอร์ดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ขับเคลื่อนช่วยเหลือคนยากจนไร้ที่ดิน

บอร์ดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของสถาบันฯ และพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนช่วยเหลือคนยากจนไร้ที่ดิน ผ่านโครงการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 15 พื้นที่

วันนี้ (27 มิถุนายน 2567) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2567 แบบ onsite และประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting  โดยมี พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม ส่วนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา, นายประยงค์ ดอกลำไย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน, นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการ นายไสว จันทะศรี และพล.อ.อ. ธนู ปานสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เป็นต้น

 

โดยมี นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันฯ รวมถึงประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม มีวาระการพิจารณา ประกอบไปด้วย

 

3.1 การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของสถาบันฯ ประจำงวดปีบัญชี 2568 แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

3.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.3 พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2567 เรื่องการจัดกิจกรรมฝึกอบรมศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 15 พื้นที่

3.4 การประเมินความคุ้มค่าองค์การมหาชน ปี 2568

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้พิจารณาแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ยากจน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้ง 15 พื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำการเกษตร ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี พออยู่พอกิน พอใช้ และพอแบ่งปัน โดยเนื้อหาการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชาวบ้าน

สำหรับ จัดกิจกรรมฝึกอบรมศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้ง 15 พื้นที่ โดยเป็นการจัดอบรมฟรี สถาบันฯ ไม่เรียกเก็บเงิน จากเกษตรกรและผู้ยากจนแต่อย่างใด