บอร์ด บจธ. ร่วมพิจารณาข้อกฎหมายสนับสนุนโมเดลแก้ปัญหาที่ดินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เชียงใหม่ ลำพูน

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา รายงานผลการพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน  ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ปีงบประาณ 2566 โดยวางแนวทางการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันกับชุมชนที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันให้แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2565 และรับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565)