บอร์ด บจธ. ร่วมพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกิน

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2567 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยพิจารณา ประกอบด้วย

  1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  2. การทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ บจธ.

รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของรายงานผลการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566