บอร์ด บจธ. ร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจการเป็นตัวกลางของ บจธ. ขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดิน

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้
3.1 การแต่งตั้งกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในตำแหน่งที่ว่างลง
3.2 การพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจการเป็นตัวกลางของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 แผนปฏิบัติการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน