!! บอร์ด บจธ. ร่วมพิจารณา วาระการขยายเวลาการทำงาน บจธ. และร่างพรฎ. พร้อมทบทวนแผนปฏิบัติการ !!

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณา
ดังนี้
- การขยายระยะเวลาดำเนินการภารกิจของ บจธ. และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ( ฉบับที่ .. ) พ.ศ....
- ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 - 2565 )
- ร่างแผนปฏิบัิการระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
ทั้งนี้ ผู้บริหาร บจธ. ยังนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา 9 เดือน รวมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ