บอร์ด บจธ. ร่วมวางแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินรัฐทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการศึกษาการดำเนินการของ บจธ. ในที่ดินของรัฐ เพื่อขยายขอบข่ายการช่วยเหลือ เกษตรกรและผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือได้รับผลกระทบเรื่องที่ดินจากนโยบายของรัฐ และรับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
สำหรับ