บอร์ด บจธ. ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมร่วม Video conference Zoom

โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน  การทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การขยายกรอบระยะเวลาการลดหย่อยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามภารกิจของ บจธ. และขอบเขตการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พร้อมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. รอบ 3 เดือน ที่ผ่านมาและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565