บอร์ด บจธ. หนุนขับเคลื่อนร่างกฎหมายจัดตั้งสถาบันฯ พร้อมพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการกฎหมายเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 12/2564 ผ่านการประชุมร่วม Video conference Zoom โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดกาที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการนำเสนอบรรจุวาระให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้งนายสุทธิ บุญมี อดีตผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย บจธ. ด้วย