บอร์ด บจธ. อนุมัติคำของบกลางปี 2567 และแผนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม
โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

1. ร่างข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. และข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การรับและบริหารเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….

2. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เบื้องต้น
(Pre-ceiling)

5. แผนการดำเนินงาน 100 วัน (Quick Win) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

6. โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการความเป็นไปได้ในการดำเนินภารกิจเป็นตัวกลางรูปแบบใหม่ของ บจธ.

7.  การแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

8. สถานที่ปฏิบัติงานของ บจธ.

เรื่องเพื่อทราบ

1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. การดำเนินการตามโครงสร้างใหม่และอัตรากำลังของ บจธ.

3. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ