บอร์ด บจธ. เคาะแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรับรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ

บอร์ด บจธ. เคาะแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรับรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 3 / 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่เน้นภารกิจประชาสัมพันธ์เชิงรุก การขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชน การจัดตลาดนัดชุมชน การติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่เชิงบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ การสนับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและศูนย์เรียนรู้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณในรูปสินเชื่อ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ บจธ. เร่งดำเนินการหาข้อสรุปกับสมาชิกโครงการนำร่องธนาคารที่ดินพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ใน จ.ลำพูน และเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 741 ไร่เศษ สมาชิก 500 ครัวเรือน ที่คณะกรรมการ บจธ. มีมติขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกษตรกรที่ต้องการบริหารจัดการที่ดินตามหลักการโฉนดชุมชน และความมั่นคงในสิทธิทำกินในที่ดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะยาว โดยบจธ. จัดสรรงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภค และปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป