บอร์ด บจธ. เคาะแผนฯ ปี 2566 พร้อมเห็นชอบโครงสร้างอัตรากำลัง และแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน

วันที่ 29 กันยายน 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เห็นชอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของ บจธ. รวมทั้งมีมติแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ กรณีการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยให้ บจธ.นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เพื่อขอความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
สำหรับโครงการนำร่องธนาคารในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ได้แก่สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัด (ชุมชนบ้านไร่ดง และชุมชนบ้านแม่อาว ) , สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด ซึ่งทั้ง 4 แห่งอยู่ จ.ลำพูน และ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด จ.เชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน เนื้อที่ 741 ไร่เศษ ซึ่ง บจธ. ได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อที่ดินระหว่างปี 2559 – 2562 หลังจากสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) เสนอให้รัฐบาลยุติความขัดแย้ง และการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องที่ดินระหว่างประชาชนและเอกชน รวมทั้งขอให้รัฐบาลบริหารจัดการที่ดินในรูปโฉนดชุมชนมาตั้งแต่ปี 2540