บอร์ด บจธ. เร่งขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก ปรับแผนงบประมาณ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน

วันนี้ ( 24 มกราคม 2567 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยพิจารณา ประกอบด้วย

  1. การปรับปรุงบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน (Result Chain และ Ecosystem)
  2. แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ
  3. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป้นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ….
  4. การปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เฉพาะรายละเอียดและงบประมาณกิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance))
  5. การปรับคำของบประมาณแผนการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  6. ขอหลักการในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจที่ไม่ผูกพันงบประมาณของ บจธ.
    และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ บจธ. แต่ละคณะ