บอร์ด บจธ. เห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 หลัง ครม. เห็นชอบหลักการ ร่าง พรฎ. ฯ ขยายอายุ บจธ. ถึงปี 2568

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 5/ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม โดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติแจ้งที่ประชุมว่าการจัดงาน บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางเป็นประธานในงานดังกล่าวที่จังหวัดเชียงรายนั้น ประสบความสำเร็จดี และขอบคุณกรรมการ อนุกรรมการที่ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
ที่ประชุมคณะกรรมการยังพิจารณาเห็นชอบในหลักการการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 กรณีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อบริหารจัดการองค์กร และเห็นชอบในหลักการนำเงินงบประมาณสะสมที่เป็นรายได้ของ บจธ. มาดำเนินการไปพลางก่อนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565 รวมทั้งประสานงานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากเดิมนั้นพระราชกฤษฎีกากำหนดอายุ บจธ. ไว้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ให้ขยายระยะเวลา บจธ. ดำเนินการออกไปอีก 3 ปี รวมทั้งให้ บจธ. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณกลางจากสำนักงบประมาณต่อไป